Unit 1 Myself Period 3 微课

新用户领188币免费下载

Unit 1 Myself Period 3 微课

视频
2019-02-12
484
33
28.2 MB
5备课币
温馨提示:部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。

资料中包含下列文件,点击文件名可预览资料内容

压缩包内容: 人教新起点2014三上微课:Unit 1 Myself Period 3.flv
资料简介 展开
压缩包内容: 人教新起点2014三上微课:Unit 1 Myself Period 3.flv
二维码

关注“教习网”公众号

打开微信就能找资料

同类资料